นโบบายองค์กร

เราคำนึงและมุ่งเน้นในการขนส่งสินค้าในทุกๆพื้นที่ครอบคลุมทุกๆความต้องการของลูกค้าและเน้นการบริการให้มีคุณภาพตอบสนองควาต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
มีการพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

นโยบายบริหารงานคุณภาพ

  • บริการขนส่งให้ปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่ลูกค้ากำหนด
  • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและส่งเสริมการปฎิบัติงานตามระบบบริหารในมีคุณภาพ
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • คุณภาพและความซื่อสัตย์ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกท่าน
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า
  • พนักงานขับรถขณะปฎิบัติหน้าที่จะต้องปราศจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกประเภท
  • มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

Visitors: 38,034