ข่าวสาร

จุดประสงค์ของ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก คืออะไร
มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การติดต่อกับทางราชการ "เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)" และมุ่งให้การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจน และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้อง และศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อบริการประชาชนและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต

พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานใดบ้าง
 • หน่วยงานของรัฐทุกประเภทที่มีการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
 • ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและในจังหวัดต่าง ๆ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การมหาชน
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานของรัฐอื่นๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันที่อยู่ในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ สภาวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
งานอนุญาตใน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ หมายถึงงานประเภทใดบ้าง
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ยกเว้น
 • งานของ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
 • การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
 • การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ (ไม่รวมการอนุญาตตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม)
 • การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีเกี่ยวข้องต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดให้คู่มือสำหรับประชาชน ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
 • รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ
ทั้งนี้จะต้องมีการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ที่สถานที่ให้บริการ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีประโยชน์อย่างไรกับประชาชน
ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อกับทางราชการได้ "เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)” กล่าวคือ ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการให้บริการของภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนผ่านคู่มือสำหรับประชาชน สามารถทราบช่องทางในการให้บริการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน (ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายรอบ) ขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดต่อ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ใดบ้าง

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
การที่พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

**ที่มา: https://www.info.go.th/page/faq.htmlเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด

ใครขับรถ ไปเสียที่ไหน ในประเทศไทย
โทร.02 3546 324 โครงการหน่วยตำรวจช่าง ในโครงการพระราชดำริ ช่วยได้ทุกที่ จะสอบถาม อาการแล้วเตรียม มาช่วยให้สามารถ ไปต่อได้ จ่ายเงินเฉพาะ ค่าอะไหล่ ที่นำมาให้ ไม่รับเงินค่าอื่นๆ แค่ขอถ่ายรูป
เก็บข้อมูล ไว้ประชาสัมพันธ์ หน่วย ข้อสำคัญ คือปลอดภัยอย่างยิ่ง หลายคนอาจเดินทางไปต่างจังหวัด ช่วงสงกรานต์หรือวันหยุดยาวในเทศกาลต่าง ๆ เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด น่าจะติดตัวไว้ หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

 

  1 อุบลราชธานี 0-4535-2600-09 
2 นครราชสีมา 0-4242-0250-99 
3 ขอนแก่น 0-4324-0250-98 
4 เชียงใหม่ 0-5392-0750-51 
5 พิษณุโลก 0-5523-6400 
6 นครปฐม 0-3424-0650 
7 สุราษฎร์ธานี 0-7727-7600 
8 อุดรธานี 0-4221-5750-99 
9 ชลบุรี 0-3893-2600-08 
10 สงขลา 0-7431-7301-30 
11 ปทุมธานี 0-2598-8191 
12 พระนครศรีอยุธยา 0-3524-9750 
13 ฉะเชิงเทรา 0-3850-0099 
14 ศรีสะเกษ 0-4582-9799 
15 ร้อยเอ็ด 0-4361-9799 
16 เชียงราย 0-5391-0788 
17 นครสวรรค์ 0-5621-9099 
18 นครศรีธรรมราช 0-7530-4600 
19 พัทลุง 0-7460-9977 
20 กาญจนบุรี 0-3452-7600-49 
21 ลำปาง 0-5423-7090 
22 ระยอง 0-3892-8090 
23 สภ.หัวหิน 0-3261-8090 
24 ภูเก็ต 0-7636-0790 
25 นราธิวาส 0-7351-7990 
26 ราชบุรี 0-3271-9798 
27 กาฬสินธุ์ 0-4380-9799 
28 เพชรบูรณ์ 0-5671-7799 
29 ปัตตานี 0-7334-5999 
30 สระบุรี 0-3624-0698 
31 สมุทรสาคร 0-3441-9780 
32 สมุทรปราการ 0-2338-0090 
33 จันทบุรี 0-3931-9790 
34 ยะลา 0-7322-0890 
35 ตรัง 0-7520-1990 
36 กระบี่ 0-7562-7900 
37 กำแพงเพชร 0-5571-8490 
38 ลำพูน 0-5356-9790 
39 บุรีรัมย์ 0-4460-4090 
40 นครพนม 0-4253-9790 
41 นนทบุรี 02-528-7490 
42 สุพรรณบุรี 035-514-000 
43 ชัยนาท 056-459-639 
44 ลพบุรี 036-418-900 
45 ชัยภูมิ 044-815-000 
46 พิจิตร 056-609-739 
47 ตาก 055-518-000 
48 สุโขทัย 055-609-739 
49 แพร่ 054-539-739 
50 พะเยา 054-409-739 
51 น่าน 054-683-000 
52 เลย 042-808-739 
53 หนองบัวลำภู 042-318-739 
54 หนองคาย 042-415-000 
55 สกลนคร 042-700-739 
56 มุกดาหาร 042-629-739 
57 ยโสธร 045-709-739 
58 สุรินทร์ 044-710-739 
59 สระแก้ว 037-240-740 
60 ปราจีนบุรี 037-239-098 
61 นครนายก 037-307-000 
62 สมุทรสงคราม 034-719-740 
63 เพชรบุรี 032-709-740 
64 ชุมพร 077-529-739 
65 พังงา 076-401-439 
66 สตูล 074-709-739 
67 ระนอง 077-819-739 
68 สิงห์บุรี 036-509798-99 
69 อ่างทอง 035-617098-99 
70 ตราด 039-552900-01 
71 อำนาจเจริญ 045-519200-01 
72 มหาสารคาม 043-719698-99
   

 

Visitors: 38,038